Zielona karta

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta obejmuje odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia – Międzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samochodowego (Zielonej Karcie).
Zielona Karta określana jest mianem certyfikatu. Drukowana jest według wzoru obowiązującego we wszystkich krajach członkowskich, w identycznym układzie graficznym, zawsze w kolorze zielonym. Drukowana jest w języku narodowym kraju biura drukującego oraz jednym z dwóch oficjalnych języków systemu: angielskim lub francuskim.
Zielona Karta obowiązuje nadal w krajach:
Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia i Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina.