Ubezpieczenia transportowe

CARGO

ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym, przewożonego w transporcie samochodowym, morskim, lotniczym, kolejowym i środkami żeglugi śródlądowej. Ubezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu lub towarze w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, określonej w umowie ubezpieczenia, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności – wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym składowaniem mienia podczas zwykłego przebiegu transportu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PRZEWOŹNIKA

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, działającego w charakterze przewoźnika w transporcie drogowym krajowym lub międzynarodowym, za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy przewozu.
Dotyczy to szkód polegających wyłącznie na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki w trakcie przewozu, od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu aż do czasu jej wydania.