Pakiet dla obcokrajowców

Ubezpieczenie kierowane jest do cudzoziemców w Polsce oraz obywateli polskich zamieszkałych na stałe poza granicami RP. Ubezpieczenie może być zawarte w formie indywidualnej, rodzinnej lub zbiorowej.

Przedmiot ubezpieczenia i zakres ochrony
W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) klient może wybrać jeden z dwóch wariantów różniących się maksymalną sumą ubezpieczenia oraz zasadą odpowiedzialności w odniesieniu do trwałego uszczerbku. W wariancie pierwszym suma ubezpieczenia wynosi od 10 000 do 100 000 zł, w wariancie drugim od
10 000 do 200 000 zł.
W umowie ubezpieczenia kosztów leczenia suma ubezpieczenia wynosi od 10 000 do 50 000 zł. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, a w szczególności zwrot kosztów

  • leczenia ambulatoryjnego, w wysokości nie przekraczającej 20 proc. sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż
  • 5 000 zł z jednego zdarzenia.
  • leczenia szpitalnego,
  • transportu medycznego na terytorium Polski,
  • transportu chorego lub zwłok ubezpieczonego do kraju stałego pobytu lub zwrot kosztów pogrzebu na terytorium Polski w wysokości nie przekraczającej 50 proc. sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 15 000 zł,

W umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) suma ubezpieczenia wynosi od 10 000 do 200 000 zł. W ramach tego ubezpieczenia pokrywane są szkody osobowe, tj. wynikłe z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub pozbawienia życia osoby trzeciej oraz szkody rzeczowe polegające na uszkodzeniu lub utracie rzeczy.

Do umowy ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia kosztów leczenia można włączyć (za opłatą dodatkowej składki) ryzyka dodatkowe wynikające z

  • wykonywania pracy ze zwiększonym stopniem ryzyka,
  • wyczynowego uprawiania sportu,
  • amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
  • aktów terroryzmu.

Okresu ubezpieczenia
Umowę można zawrzeć na okres od jednego dnia do jednego roku.