OC KIEROWCY

Podstawą tego ubezpieczenia jest ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1152z późn. zm.).

Wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to obowiązek każdego posiadacza pojazdu. Oryginał polisy lub dowód opłacenia ostatniej składki kierowca zawsze powinien wozić ze sobą.
Zawarcie ubezpieczenia OC zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej każdej osoby, która kierując pojazdem w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku ruchem tego pojazdu na terytorium RP, innych krajów Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych.
W ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC, zakład ubezpieczeń odpowiada do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej.
Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych: w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro na zdarzenie, w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia -1 000 000 euro.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
Umowę ubezpieczenia na czas krótszy niż 12 miesięcy można zawrzeć w przypadku: gdy pojazd jest zarejestrowany na stałe a umowę ubezpieczenia zawiera podmiot prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, gdy pojazd jest zarejestrowany czasowo, gdy pojazd jest pojazdem wolnobieżnym lub historycznym, w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta a składka była opłacona w całości, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Umowę taką można wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania.

W przypadku sprzedaży pojazdu prawa i obowiązki właściciela przechodzą na nabywcę tzn. kupuje on pojazd wraz z polisą. Może on wypowiedzieć poprzednią polisę i zawrzeć inną w wybranej przez siebie firmie lub korzystać z polisy zbywcy. Umowa taka nie przedłuża się na kolejny rok.