NNW kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów gwarantuje ochronę ubezpieczeniową kierowcy – także w przypadku, gdy jest on sprawcą zdarzenia oraz pasażerów pojazdu (w liczbie zgodnej z zapisem w dokumencie ubezpieczenia). Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem pojazdu zarówno w kraju jak i za granicą a także zdarzenia w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu.