Każdemu klientowi dobieramy ubezpieczenie odpowiednie do jego potrzeb oraz oczekiwań

Pakiet dla obcokrajowców

Ubezpieczenie kierowane jest do cudzoziemców w Polsce oraz obywateli polskich zamieszkałych na stałe poza granicami RP. Ubezpieczenie może być zawarte w formie indywidualnej, rodzinnej lub zbiorowej.

Przedmiot ubezpieczenia i zakres ochrony
W ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) klient może wybrać jeden z dwóch wariantów różniących się maksymalną sumą ubezpieczenia oraz zasadą odpowiedzialności w odniesieniu do trwałego uszczerbku. W wariancie pierwszym suma ubezpieczenia wynosi od 10 000 do 100 000 zł, w wariancie drugim od
10 000 do 200 000 zł.
W umowie ubezpieczenia kosztów leczenia suma ubezpieczenia wynosi od 10 000 do 50 000 zł. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków, a w szczególności zwrot kosztów

 • leczenia ambulatoryjnego, w wysokości nie przekraczającej 20 proc. sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż
 • 5 000 zł z jednego zdarzenia.
 • leczenia szpitalnego,
 • transportu medycznego na terytorium Polski,
 • transportu chorego lub zwłok ubezpieczonego do kraju stałego pobytu lub zwrot kosztów pogrzebu na terytorium Polski w wysokości nie przekraczającej 50 proc. sumy ubezpieczenia, ale nie więcej niż 15 000 zł,

W umowie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) suma ubezpieczenia wynosi od 10 000 do 200 000 zł. W ramach tego ubezpieczenia pokrywane są szkody osobowe, tj. wynikłe z uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub pozbawienia życia osoby trzeciej oraz szkody rzeczowe polegające na uszkodzeniu lub utracie rzeczy.

Do umowy ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia kosztów leczenia można włączyć (za opłatą dodatkowej składki) ryzyka dodatkowe wynikające z

 • wykonywania pracy ze zwiększonym stopniem ryzyka,
 • wyczynowego uprawiania sportu,
 • amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • aktów terroryzmu.

Okresu ubezpieczenia
Umowę można zawrzeć na okres od jednego dnia do jednego roku.

Rower i rowerzysta

To ubezpieczenie dla osób poruszających się na rowerze obejmujące NNW rowerzysty, OC oraz Casco roweru . Ubezpieczenie można zawrzeć dla terenu RP lub na całą Europę .

 

Jachty

 • jacht-casco (ochrona jachtów lub sprzętu wodnego – np. kajaków, rowerów wodnych, desek windsurfingowych – od ryzyka uszkodzenia i utraty),
 • OC użytkownika
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków, członków załogi lub użytkownika sprzętu wodnego,
 • rzeczy osobiste członków załogi lub użytkownika sprzętu wodnego.

 

Cztery łapy

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, właścicieli psów i kotów, podmiotów gospodarczych zajmujących się hodowlą tych zwierząt i innych podmiotów utrzymujących psy i koty dla określonych celów.

Ubezpieczeniem mogą być objęte psy i koty w wieku od 6 miesięcy do 6 lat w zakresie:

 • kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem zwierzęcia,
 • padnięcia (śmierci) lub uśpienia z konieczności,
 • kosztów pochówku,
 • odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez psa lub kota.

Bardzo szeroka kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa z jednoczesną możliwością zawarcia ubezpieczenia w wybranych zakresach ryzyk na indywidualnie szacowane sumy ubezpieczenia/gwarancyjne.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 1 roku lub okres krótszy. Warunkiem zawarcia umowy jest przedstawienie wystawionego przez lekarza weterynarii zaświadczenia, że zwierzę jest zdrowe.