Każdemu klientowi dobieramy ubezpieczenie odpowiednie do jego potrzeb oraz oczekiwań

OC KIEROWCY

Podstawą tego ubezpieczenia jest ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1152z późn. zm.).

Wykupienie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej to obowiązek każdego posiadacza pojazdu. Oryginał polisy lub dowód opłacenia ostatniej składki kierowca zawsze powinien wozić ze sobą.
Zawarcie ubezpieczenia OC zapewnia ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej każdej osoby, która kierując pojazdem w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku ruchem tego pojazdu na terytorium RP, innych krajów Unii Europejskiej oraz krajów stowarzyszonych.
W ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC, zakład ubezpieczeń odpowiada do ustalonej w umowie sumy gwarancyjnej.
Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych: w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro na zdarzenie, w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia -1 000 000 euro.

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy.
Umowę ubezpieczenia na czas krótszy niż 12 miesięcy można zawrzeć w przypadku: gdy pojazd jest zarejestrowany na stałe a umowę ubezpieczenia zawiera podmiot prowadzący działalność gospodarczą, polegającą na kupnie i sprzedaży pojazdów mechanicznych, gdy pojazd jest zarejestrowany czasowo, gdy pojazd jest pojazdem wolnobieżnym lub historycznym, w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta a składka była opłacona w całości, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. Umowę taką można wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania.

W przypadku sprzedaży pojazdu prawa i obowiązki właściciela przechodzą na nabywcę tzn. kupuje on pojazd wraz z polisą. Może on wypowiedzieć poprzednią polisę i zawrzeć inną w wybranej przez siebie firmie lub korzystać z polisy zbywcy. Umowa taka nie przedłuża się na kolejny rok.

AUTOCASCO

Jest to ubezpieczenie pojazdów oraz ich wyposażenia na wypadek zniszczenia, uszkodzenia i kradzieży.

Ubezpieczenie to zostało przygotowane w wariantach dających możliwość wyboru zakresu, najbardziej odpowiadającego potrzebom klienta.

Przedmiotem ubezpieczenia autocasco są pojazdy wraz z wyposażeniem.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium RP oraz Europy.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu i jego wyposażenia wskutek np.:

 • wypadku drogowego;
 • pozostałych zdarzeń, powstałych na skutek nagłego działania siły mechanicznej,w momencie zetknięcia się pojazdu z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami lub zwierzętami – pochodzącymi z zewnątrz pojazdu;
 • uszkodzenia przez osoby trzecie;
 • kradzieży;
 • pożaru, wybuchu, osmolenia;
 • huraganu, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, osuwania się lub zapadania ziemi, lawiny, lub innych sił przyrody;
 • nagłego działania czynnika termicznego i chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu.

Coraz częściej Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia autocasco od wszystkich ryzyk. Jest to dużo szerszy zakres i obejmuje ochroną wszystkie szkody, które nie zostały wyłączone w ogólnych warunkach.

UBEZPIECZENIE GRANICZNE

Podstawą tego ubezpieczenia jest ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz.1152)
Ubezpieczenie graniczne – jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, obejmujące co najmniej okres 30 dni od dnia przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, którego umowa jest zawierana z zakładem ubezpieczeń na granicy Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy posiadacz pojazdu mechanicznego zarejestrowanego w kraju z poza Unii Europejskiej, wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiada Zielonej Karty.

ASSISTANCE

Assistance to wszechstronna pomoc udzielana w czasie podróży na terytorium Polski oraz na terytorium państw Europy objętych systemem „Zielonej Karty”.
Pomoc świadczona jest 24 godziny na dobę.
Przedmiotem ubezpieczenia jest pomoc w zakresie szczegółowo określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia, udzielana kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem, awarią , kradzieżą. Pomoc taka to np. holowanie do warsztatu lub miejsca zamieszkania, naprawa w miejscu zdarzenia, zapewnienie transportu do miejsca zamieszkania lub celu podróży, zapewnienie zakwaterowania.

ROWER I ROWERZYSTA

To ubezpieczenie dla osób poruszających się na rowerze obejmujące NNW rowerzysty, OC oraz Casco roweru . Ubezpieczenie można zawrzeć dla terenu RP lub na całą Europę .

Ochrona prawna

Ochrona prawna posiadaczy pojazdów mechanicznych jest formą ubezpieczenia, które zapewni kierowcom refundację kosztów sporów prawnych związanych z ruchem drogowym, jak i ubezpieczonym pojazdem.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe w ramach ubezpieczenia ochrony prawnej posiadaczy pojazdów mechanicznych refunduje następujące koszty:

 • koszty adwokata albo radcy prawnego;
 • koszty sądowe, w szczególności opłaty sądowe, koszty biegłych oraz tłumaczy;
 • koszty procesu należne stronie przeciwnej;
 • koszty postępowania egzekucyjnego;
 • opłaty i koszty w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • koszty poręczenia majątkowego w formie nieoprocentowanej pożyczki;
 • koszty czynności notarialnych oraz tłumaczenia dokumentów, jeżeli są one niezbędne dla obrony interesów prawnych;
 • koszty podróży do sądu zagranicznego, jeżeli stawiennictwo było obowiązkowe.

Zielona karta

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia Zielona Karta obejmuje odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia – Międzynarodowej Karcie Ubezpieczenia Samochodowego (Zielonej Karcie).
Zielona Karta określana jest mianem certyfikatu. Drukowana jest według wzoru obowiązującego we wszystkich krajach członkowskich, w identycznym układzie graficznym, zawsze w kolorze zielonym. Drukowana jest w języku narodowym kraju biura drukującego oraz jednym z dwóch oficjalnych języków systemu: angielskim lub francuskim.
Zielona Karta obowiązuje nadal w krajach:
Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia i Czarnogóra, Tunezja, Turcja, Ukraina.

NNW kierowcy i pasażerów

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów gwarantuje ochronę ubezpieczeniową kierowcy – także w przypadku, gdy jest on sprawcą zdarzenia oraz pasażerów pojazdu (w liczbie zgodnej z zapisem w dokumencie ubezpieczenia). Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w związku z ruchem pojazdu zarówno w kraju jak i za granicą a także zdarzenia w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu.