Każdemu klientowi dobieramy ubezpieczenie odpowiednie do jego potrzeb oraz oczekiwań

MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Właściciele tych firm otrzymują gwarancję odtworzenia majątku uszkodzonego lub zniszczonego w wyniku zdarzenia objętego ubezpieczeniem oraz uzyskują ochronę odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Ubezpieczenie powinno być dopasowane do skali i rodzaju działalności gospodarczej. Klienci mają więc do wyboru różne formy ubezpieczenia, dostosowane do swoich potrzeb, zapewniające ochronę majątku budynków i mienia firm w każdych okolicznościach.
Proponujemy także ubezpieczenie cargo (ochrona towarów w trakcie przewozu), ubezpieczenie utraty zysku, oraz pakiety ubezpieczeń finansowych.
W naszej ofercie proponujemy też Ubezpieczenia Branżowe – specjalne pakiety zapewniające kompleksową ochronę dla:

 • aptekarzy,
 • gastronomii,
 • hoteli,
 • lekarzy,
 • jubilerów,
 • pralni,
 • wspólnot mieszkaniowych.

UBEZPIECZENIA FINANSOWE

Przedmiotem gwarancji kontraktowych jest zabezpieczenie zobowiązań wnioskodawcy wynikających z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz z kontraktu, który zawarł on z beneficjentem gwarancji.

Gwarancje różnią się przeznaczeniem i przedmiotem zabezpieczenia.
Przygotujemy dla Państwa oferty następujących gwarancji:

 • gwarancja przetargowa;
 • gwarancja zwrotu zaliczki;
 • gwarancja należytego wykonania kontraktu;
 • gwarancja terminowego usunięcia wad i usterek;
 • gwarancja zapłaty długu celnego.

Ubezpieczenia techniczne

Ubezpieczenia techniczne są ubezpieczeniami uwzględniającymi potrzeby grup klientów, którym ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej towarzyszą specyficzne ryzyka.

Firmom takim potrzebne są specjalne rozwiązania ochrony ubezpieczeniowej, uwzględniające ich indywidualne potrzeby i wykraczające ponad standardowe ubezpieczenia majątkowe.

Jest to możliwe do zrealizowania w postaci umów ubezpieczeń technicznych, do których należą:

 • ubezpieczenie ryzyk budowlanych;
 • ubezpieczenie ryzyk montażowych;
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii;
 • ubezpieczenie sprzętu, zaplecza i maszyn budowlanych;
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

OC Działalności

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z ryzykiem nieumyślnego wyrządzenia szkody osobie trzeciej. Proponujemy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia.
W zakresie umowy ubezpieczenia następuje przeniesienie ciężaru ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilną względem osób trzecich na ubezpieczyciela. Wysokość roszczeń z tytułu OC jest trudna do określenia i może być bardzo wysoka. W przypadku dużej szkody oraz braku ubezpieczenia, konieczność wypłaty odszkodowania może doprowadzić do bankructwa firmy.

Dodatkowo można wykupić ubezpieczenie OC najemcy, OC pracodawcy i OC za produkt.

PROPONUJEMY TAKŻE OC ZAWODOWE:

To polisy Odpowiedzialności Cywilnej uwzględniające specyfikę pewnych zawodów . Część z nich to ubezpieczenia obowiązkowe np. adwokatów, rzeczoznawców majątkowych, agentów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych.

Ubezpieczenia transportowe

CARGO

ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym, przewożonego w transporcie samochodowym, morskim, lotniczym, kolejowym i środkami żeglugi śródlądowej. Ubezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu lub towarze w transporcie krajowym i międzynarodowym.

Mienie objęte jest ubezpieczeniem na całej trasie przewozu, określonej w umowie ubezpieczenia, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności – wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowym składowaniem mienia podczas zwykłego przebiegu transportu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA PRZEWOŹNIKA

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego, działającego w charakterze przewoźnika w transporcie drogowym krajowym lub międzynarodowym, za szkody powstałe podczas wykonywania zawartej umowy przewozu.
Dotyczy to szkód polegających wyłącznie na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki w trakcie przewozu, od momentu przyjęcia przesyłki do przewozu aż do czasu jej wydania.

Floty samochodowe

Ubezpieczenia flotowe to pełna ochrona samochodowych środków transportu przygotowana zarówno do właścicieli dużych, jak i małych firm. Dzięki ubezpieczeniu floty, właściciel firmy może być spokojny o funkcjonowanie swojej firmy pod kątem logistyki. Ubezpieczenie to gwarantuje pokrycie szkód będących następstwem prawie każdego zdarzenia zachodzącego podczas postoju pojazdu i w ruchu na wszystkich drogach Polski i Europy.
Ubezpieczenie obejmuje kompleksową ochronę w zakresie autocasco, odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu oraz następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów oraz Assistance. Warunki ubezpieczenia są każdorazowo dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta a stawki obowiązują przez cały rok.

Korporacje

Oferta ubezpieczeń majątkowych adresowana jest do dużych podmiotów gospodarczych wszystkich branż.
Ze względu na bardzo rozległy obszar działalności naszych klientów, przygotowujemy oferty uwzględniające wyjątkowo szeroki zakres ubezpieczenia, nie tylko całego majątku, ale również i oczekiwanego zysku firmy. Poza tym, gwarantujemy elastyczne i profesjonalne podejście do każdego klienta.