AUTOCASCO

Jest to ubezpieczenie pojazdów oraz ich wyposażenia na wypadek zniszczenia, uszkodzenia i kradzieży.

Ubezpieczenie to zostało przygotowane w wariantach dających możliwość wyboru zakresu, najbardziej odpowiadającego potrzebom klienta.

Przedmiotem ubezpieczenia autocasco są pojazdy wraz z wyposażeniem.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium RP oraz Europy.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie pojazdu i jego wyposażenia wskutek np.:

  • wypadku drogowego;
  • pozostałych zdarzeń, powstałych na skutek nagłego działania siły mechanicznej,w momencie zetknięcia się pojazdu z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami lub zwierzętami – pochodzącymi z zewnątrz pojazdu;
  • uszkodzenia przez osoby trzecie;
  • kradzieży;
  • pożaru, wybuchu, osmolenia;
  • huraganu, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, osuwania się lub zapadania ziemi, lawiny, lub innych sił przyrody;
  • nagłego działania czynnika termicznego i chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu.

Coraz częściej Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenia autocasco od wszystkich ryzyk. Jest to dużo szerszy zakres i obejmuje ochroną wszystkie szkody, które nie zostały wyłączone w ogólnych warunkach.